Open Meadow Morning – Bore Dol Agored

Dydd Sadwrn 1 Gorffennaf, 10am-1pm
Saturaday 1st July, 10am – 1pm

Join us for a tour of the farm’s glorious traditional wildflower meadows. Enjoy the beauty whilst we tell you all about why they are so important and how we manage them. All for Free!

Ymunwch â ni am daith o amgylch dolydd blodau gwyllt traddodiadol y fferm. Yn rhad ac am ddim!

Learn about:

 • The diversity of species that can be found in the meadows, including Yellow Rattle and Butterfly Orchids.
 • How we manage the meadows for diversity and hay, using hand tools including the scythe

Meet members of Dyfed Permaculture Farm over a cuppa.

Dysgwch am:

 • Yr amrywiaeth o rywogaethau sydd i’w cael yn y ddôl, gan gynnwys y Gribell Felen a Thegeirianau Llydanwyrdd.
 • Sut rydym yn rheoli’r dolydd ar gyfer amrywiaeth a chynhyrchiant, gan ddefnyddio offer llaw gan gynnwys y pladur.

Cwrdd a aelodau o Fferm Paramaethu Dyfed dros panned.

Arrivals at 10am
Tea and cake provided!
Optional – bring a picnic to enjoy in the meadow afterwards.

Let us know if you are coming:
michelle_laine@yahoo.co.uk
07813 464990

Posted in Ecology, Events, Hay, Land Management, Scythes | Leave a comment

Solstice Moth Weekend 23rd-24th June

 Join All Year Round for our annual celebration of all things Moth!

Ymunwch Trwy’r Flwyddyn ar gyfer ein dathliad blynyddol o bopeth Gwyfyn!

We will be setting up the moth trap on the night of Friday 23rd June and seeing what we have found on the morning of Saturday 24th June. All lovingly surrounded by friends, campfires, a bring and share feast, chat, games, wildflower labyrinths and all the usual lovely stuff.

Byddwn yn gosod y trap gwyfynod ar nos Gwener Mehefin 23ain ac yn gweld pa rydym wedi darganfod ar fore Sadwrn Mehefin 24ain. Y cyfan wedi’u hamgylchynu’n gariadus gan ffrindiau, tanau gwersyll, gwledd dewch a rhannu, sgwrs, gemau, labyrinth blodau gwyllt a’r holl bethau hyfryd arferol

Those who would like to camp over in the wildflower meadows are welcome; otherwise come back early on Sunday to help identify the moths and release them back into the wide world.

Mae croeso i’r rhai a hoffai wersylla draw yn y dolydd blodau gwylltion; neu dewch yn ôl yn gynnar ddydd Sadwrn i helpu i adnabod y gwyfynod  a’u rhyddhau yn ôl i’r byd eang.

The moths are amazing and beautiful. 
If you have never experienced the hidden wonder of what flies at night you are in for a treat!

Mae’r gwyfynod yn anhygoel ac yn hardd. 
Os nad ydych erioed wedi profi rhyfeddod cudd yr hyn sy’n hedfan yn y nos, rydych chi mewn am wledd!

Cost

£10 Adult / Small Family : £2.50 Child : £20 Family 

The event will be held outdoors around the Trust barn and Roundhouse. (If the forecast is very poor we may postpone.)  Overnight camping is available on site at no extra cost. 
LIMITED PLACES, PLEASE BOOK IN ADVANCE

Outline Timetable 

Friday 23rd June Saturday 24th June 
5pm
Arrivals, campers set up

6.30pm
Bring and share feast. A campfire will be available for cooking if you want

Evening
Campfire, games or craft, walk the wildflower labyrinth

At Dark
Set up the moth trap, probably in Mari Jones

Bed!
9am 
Look in the moth trap! Identify, record and release the moths with the help of Sally Hall

Departures by lunchtime.


Posted in Uncategorized | Leave a comment

WOMEN’S STORYTELLING WEEKEND RETREAT

 WOMEN’S STORYTELLING WEEKEND RETREAT

June 2nd/3rd/4th 2023

Pamela Gaunt professional storyteller, is hosting a WOMEN’S STORYTELLING WEEKEND RETREAT at the Dyfed Permaculture Farm Trust. 

Fri 2nd June 

Arrive and settle in on Fri afternoon, look round the farm, then soup, stories and songs round the flickering campfire.

Sat 3rd June 

Day trip out, sharing transport and petrol costs:

 • Pentre Ifan Dolmen (known as Ceridwen’s womb/ tomb) 
 • Bleeding Yew Trees at Nevern
 • Castell Henllys Celtic Iron Age Fort
 • Ceridwen’s Cauldron on Pembrokeshire coast
 • Cardigan Bay, calling across the estuary from the ancient echoing blessing stone. 

 Evening – Another campfire of our shared stories and reflections on Ceridwen. This could be a public performance if participants wish

Sun 4th June  

Personal quiet journey round Eve’s Garden, including Inanna’s journey to the Underworld . See www.evesgardenonline.com 

Leave early  afternoon 


Cost £75 – covers camping and use of lovely roundhouse and barn.

Two concessionary places of £45 each

Local women who prefer to go home to sleep £30

Email hello@chwedl.org to book a place.  £25 deposit secures your place

Basic vegan meals of hot soup etc will be provided on Fri and Sat eve. Bring your own breakfast, maybe have lunch out. Bring your own tent, or else we can find you one to borrow.

This is a fundraising event towards the Gwobr Esyllt Prize. 

Posted in Events | Leave a comment

Fundamentals of Permaculture

Posted in Courses, Permaculture | Leave a comment

Roundhouse and Cob Volunteer Workday

Roundhouse and Cob Volunteer Workday

April 23rd, 10am – 4pm

Diwrnod Gwaith Gwirfoddolwyr y Tŷ Crwn a’r Clom

Ebrill 23, 10am – 4pm

Come and play with mud!

On our April volunteer day we will be getting the Roundhouse “summer ready”. Tasks include:

* Mixing cob and using it to finish the tops of the walls, gap fill and build cord wood walls around the new door frames
* Frame up for the new doors and install them
* Edge finish the 13-sided floor by installing some rustic skirting.

All are welcome to attend our volunteer workdays. The day is free to attend. Please bring a contribution for a bring and share lunch, work gloves, work boots and/or wellies and any clothing that the weather might need. 

Dewch i chwarae gyda mwd!

Ar ein diwrnod gwirfoddoli ym mis Ebrill byddwn yn paratoi’r Tŷ Crwn ar gyfer yr haf. Mae’r tasgau’n cynnwys:

* Cymysgu clom a’i ddefnyddio i orffen topiau’r waliau, llenwi bylchau ac adeiladu waliau pren cortyn o amgylch y fframiau drysau newydd
* Gwnewch ffrâm ar gyfer y drysau newydd yn eu gosod
* Gorffennwch y llawr 13 ochr trwy osod sgyrtin gwledig

Mae croeso i bawb fynychu ein diwrnodau gwaith gwirfoddolwyr. Mae’r diwrnod yn rhad ac am ddim i’w fynychu. Dewch â chyfraniad ar gyfer cinio, menig gwaith, esgidiau gwaith a/neu welingtons ac unrhyw ddillad y gallai fod eu hangen ar y tywydd.

Roundhouse workdays are generally popular, so BOOKING IS ESSENTIAL. Follow the booking link or get in touch to book your place.

Mae diwrnodau gwaith tŷ crwn yn boblogaidd. MAE ARCHEBU YN HANFODOL. Dilynwch y ddolen archebu neu cysylltwch â ni i archebu eich lle.

Posted in Roundhouse, Volunteer Workdays | Leave a comment

Luscious Laburnum – Laburnum Anhygoel

Luscious Laburnum

On last month’s Volunteer Workday we had an enjoyable time clearing up two Laburnums that had fallen in to the hay meadow. A bit of wood processing keeps you warm on a chilly damp day!

It was a great opportunity to discuss the fascinating history, botany and uses of the Laburnum tree. Among other things, the hard, long lasting wood makes great fence posts

Laburnums are a very distinctive feature of this corner of Carmarthenshire, especially when in flower (see photo above!!). Here’s a post from right back in 2013 about coppicing laburnum on the Trust that includes some of the history and uses of this fascinating tree.

Laburnum Anhygoel

Y mis diwethaf cawsom amser difyr yn clirio dau Laburnum a oedd wedi disgyn i’r weirglodd. Mae ychydig o brosesu pren yn eich cadw’n gynnes ar ddiwrnod oer a llaith!

Roedd yn gyfle gwych i drafod hanes hynod ddiddorol, botaneg a defnydd y goeden Laburnum. Ymhlith pethau eraill, mae’r pren caled yn gwneud pyst ffens gwych.

Mae laburnums yn nodwedd arbennig o’r gornel hon o Sir Gaerfyrddin, yn enwedig pan fyddant yn eu blodau (gweler y llun uchod!!). Dyma bost o nôl yn 2013 am brysgoed laburnum ar y tir hwn, sy’n cynnwys peth o hanes a defnydd y goeden hynod ddiddorol hon.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

February and March Volunteer Workday – Diwrnod Gwaith Gwirfoddolwyr Chwefror a Mawrth

February and March Volunteer Workday

Diwrnod Gwaith Gwirfoddolwyr Chwefror a Mawrth

Saturday 11th February
Saturday 11th March 
10am-4pm

Dydd Sadwrn Chwefror 11eg
Dydd Sadwrn 11eg Mawrth
10yb-4yp

All are welcome to attend our volunteer workdays.

The days runs from about 10am – 4pm. Workdays are a great opportunity to meet us, learn about the work we do here, socialise, share experiences and enjoy a delicious bring and share lunch!

Depending on numbers attending, weather and what people would like to do we will choose and prioritise tasks from the “to-do” list.

Mae croeso mawr i bawb i’n diwrnodau gwaith gwirfoddol.

Mae’r diwrnodau’n rhedeg o tua 10am – 4pm.

Mae diwrnodau gwaith yn gyfle gwych i gwrdd â ni, dysgu am y gwaith rydyn ni’n ei wneud yma, cymdeithasu, rhannu profiadau a mwynhau cinio blasus dod a rhannu!

Yn dibynnu ar niferoedd, tywydd a beth hoffai pobl ei wneud byddwn yn dewis ac yn blaenoriaethu tasgau o’r rhestr “i-wneud”.

Our Work Day “to-do” list includes:

 • Installing gate posts, a gate and a short length of post and wire fence across one of the grass tracks on the farm. Using sustainably sourced Chestnut posts.
 • Continuing with the “boot room” porch on the barn kitchen.
 • Finishing the shelter for the Kiwi that grows up the front of the barn
 • Planning doors for the front of the Round House

If you plan to come, please get in touch and let me know, in case we have to cancel because of bad weather.

The day is free to attend. Please bring a contribution for a bring and share lunch, work gloves, work boots and/or wellies and any clothing that the weather might need.

Mae ein rhestr “i-wneud” yn cynnwys:

 • Gosod pyst giat, gât a darn byr o ffens postyn a gwifren ar draws un o’r traciau gwair ar y fferm.
 • Gan barhau gyda’r porth “ystafell esgidiau” ar gegin yr ysgubor.
 • Gorffen y lloches ar gyfer y Kiwi sy’n tyfu i fyny blaen yr ysgubor.
 • Cynllunio drysau ar gyfer blaen y Ty Crwn

Os ydych yn dod, rhowch wybod i ni, rhag ofn i ni orfod canslo oherwydd tywydd gwael

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Dewch â dysgl i’w rannu ar gyfer cinio a dillad gwaith addas.

Posted in Volunteer Workdays | Leave a comment

October Volunteer Workday – Diwrnod Gwaith Gwirfoddolwyr Hydref

October Volunteer WorkdayDiwrnod Gwaith Gwirfoddolwyr Hydref

Saturday 8th October, 10am-4pm

Dydd Sadwrn Hydref 8fed, 10am-4pm

All are welcome to attend our volunteer workdays.

The days runs from about 10am – 4pm.

Workdays are a great opportunity to meet, socialise, share experiences and enjoy a delicious bring and share lunch!

Tasks we have lined up include:

 • Building a “boot room” porch onto the barn kitchen. We’ll be getting creative with materials from various stashes around the farm!
 • Building a shelter for the Kiwi that grows up the front of the barn, to give it a little more protection from late Spring frosts and see if we can get some fruits from it. We’ll be raiding those stashes again…
 • Mulching the gardens around the barn using old hay and bracken.

If you plan to come, please get in touch and let me know 🙂

The day is free to attend. Please bring a contribution for a bring and share lunch, work gloves, work boots and/or wellies and any clothing that the weather might need.


Mae croeso mawr i bawb i’n diwrnodau gwaith gwirfoddol.

Mae’r diwrnodau’n rhedeg o tua 10am – 4pm.

Mae diwrnodau gwaith yn gyfle gwych i gwrdd, cymdeithasu, rhannu profiadau a mwynhau cinio blasus dod a rhannu!

Mae’r tasgau rydym wedi’u trefnu yn cynnwys:

 • Adeiladu porth “ystafell esgidiau” i gegin yr ysgubor. Byddwn yn dod yn greadigol gyda deunyddiau o ystodiau amrywiol o amgylch y fferm!
 • Adeiladu lloches ar gyfer y Kiwi sy’n tyfu i fyny blaen yr ysgubor. Bydd hyn yn rhoi ychydig mwy o amddiffyniad iddo rhag rhew diwedd y Gwanwyn, felly efallai y byddwn yn cael rhywfaint o ffrwythau ohono y flwyddyn nesaf. Byddwn yn ysbeilio’r stashes eto…
 • Tomwellt y gerddi o amgylch yr ysgubor gan ddefnyddio hen wair a rhedyn

Os ydych yn dod, rhowch wybod i ni. 🙂

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Dewch â dysgl i’w rannu ar gyfer cinio a dillad gwaith addas.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Open Day – Diwrnod Agored

Open Day – Diwrnod Agored

Sunday 4th September – Dydd Sul Medi 4ydd

Join us for a day of tours on the
theme of Low Impact Living. Booking essential

£15 / £10 concession

Ymunwch â ni am ddiwrnod o
deithiau ar y thema Byw Effaith Isel. Archebu yn hanfodol

£15 / £10 consesiwn

or email-ebost: michelle_laine@yahoo.co.uk
phone-ffon: 07813 464990
Concession available to people on a low income or otherwise unable to afford a standard ticket. Whilst not primarily a family event, accompanied children are welcome to attend. Please contribute £3 -£7.50 to cover costs, depending on age of your childPosted in Uncategorized | Leave a comment

Solstice Moth Weekend 18th-19th June

 Join All Year Round for our annual celebration of all things Moth!

Ymunwch Trwy’r Flwyddyn ar gyfer ein dathliad blynyddol o bopeth Gwyfyn!

We will be setting up the moth trap on the night of Saturday 18th June and seeing what we have found on the morning of Sunday 19th June. All lovingly surrounded by friends, campfires, a bring and share feast, chat, games, wildflower labyrinths and all the usual lovely stuff.

Byddwn yn gosod y trap gwyfynod ar nos Sadwrn y 18fed o Fehefin ac yn gweld pa rydym wedi darganfod ar fore Sul 19eg Mehefin. Y cyfan wedi’u hamgylchynu’n gariadus gan ffrindiau, tanau gwersyll, gwledd dewch a rhannu, sgwrs, gemau, labyrinth blodau gwyllt a’r holl bethau hyfryd arferol

Those who would like to camp over in the wildflower meadows are welcome; otherwise come back early on Sunday to help identify the moths and release them back into the wide world.

Mae croeso i’r rhai a hoffai wersylla draw Yn y dolydd blodau gwylltion; neu dewch yn ôl yn gynnar ddydd Sul i helpu i adnabod y gwyfynod  a’u rhyddhau yn ôl i’r byd eang.

The moths are amazing and beautiful. 
If you have never experienced the hidden wonder of what flies at night you are in for a treat!

Mae’r gwyfynod yn anhygoel ac yn hardd. 
Os nad ydych erioed wedi profi rhyfeddod cudd yr hyn sy’n hedfan yn y nos, rydych chi mewn am wledd!

Cost

£10 Adult / Small Family : £2.50 Child : £20 Family 

The event will be held outdoors around the Trust barn and Roundhouse. (If the forecast is very poor we may postpone.)  Overnight camping is available on site at no extra cost. 
LIMITED PLACES, PLEASE BOOK IN ADVANCE

Outline Timetable 

Saturday 18th June Sunday 19th June 
5pm
Arrivals, campers set up

6.30pm
Bring and share feast. A campfire will be available for cooking if you want

Evening
Campfire, games or craft, walk the wildflower labyrinth

At Dark
Set up the moth trap, probably in Mari Jones

Bed!
9am 
Look in the moth trap! Identify, record and release the moths with the help of Sally Hall

Departures by lunchtime.


Posted in Uncategorized | Leave a comment