Open Meadow Morning – Bore Dol Agored

OPEN MEADOW MORNING

Saturday 22nd June ~ Dydd Sadwrn Mehefin 22ain

BORE DOL AGORED

Join us for a tour of our glorious traditional wildflower meadows.


 Ymunwch â ni am daith o amgylch y dolydd blodau gwyllt traddodiadol.

Learn about the diversity of species in the meadows and how we manage them for biodiversity and yield.

Dysgwch am amrywiaeth y rhywogaethau yn y dolydd a sut rydym yn eu rheoli ar gyfer bioamrywiaeth a chynnyrch

£6-8 per person

Tea and cake included! 
Te a chacen yn gynwysedig!

Booking essential

Archebu yn hanfodol


Outline Schedule – Amserlan Bras 

10.00am   Arrivals / Cyrraeddiadau 
10.15am   Session 1 / Sesiwn 1
11.15am    Tea break / Amser te
11.45am    Session 2 / Sesiwn 2
1.00pm     Finish. Bring a picnic to eat in the meadow if you wish.


Posted in Ecology, Events, Hay, Land Management | Leave a comment

BIG GREEN MOTH CAMP ~ GWERSYLL GWYFYNOD MAWR

BIG GREEN MOTH CAMP

Saturday 15th – Sunday 16th June

As part of WWF Cymru’s GREAT BIG GREEN WEEK, we invite you to join us for a BIG GREEN MOTH CAMP on the wildflower meadows of Dyfed Permaculture Farm.

Swap long distance travel for local adventures. 

Learn about the wildlife on your doorstep.

THIS EVENT IS FULLY BOOKED


GWERSYLL GWYFYNOD MAWR

Dydd Sadwrn 15fed Mehefin – Dydd Sul 16eg Mehefin

Fel rhan o’r WYTHNOS FAWR WYRDD WWF Cymru, ymunwch â ni ar gyfer GWERSYLL GWYFYNOD MAWR ar ddolydd blodau gwyllt Fferm Paramaethu Dyfed. 

Cyfnewid teithiau pellter hir am anturiaethau lleol. 

Dysgwch am y bywyd gwyllt yn eich milltir sgwâr.

MAE’R DIGWYDDIAD HWN WEDI’I ARCHEBU’N LLAWN


We will be setting up the moth trap on the night of Saturday 15th June and seeing what we have found on the morning of Sunday 16th June.

PLUS there will be a campfire, cawl and bread supper, chat, crafts, wildflower labyrinths and a trail cam to see if we can spot any badgers on the move.

The moths are amazing and beautiful. If you have never experienced the hidden wonder of what flies at night you are in for a treat!

Byddwn yn gosod y trap gwyfynod ar nos Sadwrn Mehefin 15fed ac yn gweld pa rydym wedi darganfod ar fore Sul 16eg Mehefin

than gwersyll, swper cawl a bara, sgwrs, crefft, labyrinth blodau gwyllt a chamera llwybr i weld a oes unrhyw foch daear yn symud dros nos.

Mae’r gwyfynod yn anhygoel ac yn hardd. Os nad ydych erioed wedi profi rhyfeddod cudd yr hyn sy’n hedfan yn y nos, rydych chi mewn am wledd!


LIMITED PLACES, PLEASE BOOK IN ADVANCE

 • £5 Adult / Small Family
 • £2 Child
 • £10 Family 

Overnight camping is available on site at no extra cost.

If cost would prevent you from attending, please get in touch.

The event will be held outdoors around the DPF barn and Roundhouse. If the forecast is very poor we may postpone.


Supported by the WWF Cymru Community Grant


Cefnogir gan Grantiau Cymunedol WWF Cymru


Posted in Ecology, Events | Leave a comment

Compost Toilet Building Workshop – Gweithdy Adeiladu Toiledau Compost

We are delighted to be welcoming Richard Sylvan back to the farm to lead a Compost Toilet Building Workshop on 11th and 12th May 2024

In 2019 Richard led the design and build of our beautiful roundhouse.

Richard, center-front, with some of the crew from our second building week.

His course leadership style combines practical hands on learning with an enjoyable and inclusive atmosphere.

Join us for more fun and learning as we make a new set of compost loos for the farm.

Building a Twin Barrel Compost Loo

 • Get involved in the design and construction of off-grid facilities.
 • Improve your carpentry skills.
 • Learn about our approach to Poo Management.

Tried and Tested Design

Small Group, Hands-on Learning

Adeiladu Toiled Compost Dwy Gasgen

 • Cymerwch ran yn y gwaith o ddylunio ac adeiladu cyfleusterau eco.
 • Gwella eich sgiliau gwaith saer.
 • Dysgu am ein hymagwedd at Reoli Baw.

Dylunio Wedi’i Brofio

Grŵp Bach, Dysgu Ymarferol

11th & 12th MAY 2024 / 11 a 12 MAI 2024
(Limited Places / Lleoedd cyfyngedig)

£150
(£100 low wage concession / consesiwn)
Camping Available / Gwersylla ar gael

To book contact:
I archebu cysylltwch â:

email – dyfedpermaculturefarm@gmail.com
phone – 07813464990

Posted in Courses, Permaculture | Leave a comment

Two-day Rake-Making Workshop

Two-day Rake-Making Workshop

25-26 May 2024

Dyfed Permaculture Farm Trust, Penboyr, SA44 5HG,

Join us for the weekend and learn to make your own beautiful wooden hay rake which will serve you for years, with the satisfaction that comes from self-made, hand-crafted items.

Danny in rake workshop

Danny and Helene (of Hand Powered Traditional Land Based Skills) will take you through all the steps needed to learn how to craft a beautiful and functional wooden rake that can be used in the garden or meadow.

This course will cover:

 • Material selection and species choice
 • Clefting wood to ensure maximum strength
 • Selecting materials for the rake handle (stail)
 • Straightening the stail
 • Cutting hard wood tines
 • Use of brace and auger bits
 • Assembly of rake – finishing and oiling

25-26 May 2024, 10:00-16:00 each day
£160 per person, including all materials

Please contact Danny and Helene to book:
Tel: 07834240559 Email: hand.powered@yahoo.com

On site camping is available for a small extra cost
(see Camping at Dyfed Permaculture Farm)

Attendees must be over 18. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Volunteer Workdays – Diwrnodau Gwaith Gwirfoddolwyr

Would you like to join us for our regular volunteer workdays at Dyfed Permaculture Farm?

The farm comprises wildflower meadows and mixed grazing pasture bordered by mature hedgerows (particularly Laburnum), 3 acres of woodland, fruit and vegetable growing areas, permaculture inspired plantings and a multi-purpose wooden pole barn, roundhouse, compost toilets and solar showers.

One of the ways that the land is managed is through our monthly workdays.

Hoffech chi ymuno â ni ar gyfer ein diwrnodau gwaith gwirfoddol rheolaidd ar Fferm Paramaethu Dyfed?

Mae’r fferm yn cynnwys dolydd blodau gwyllt, phorfa gymysg, gwrychoedd aeddfed (yn enwedig Laburnum), 3 erw o goetir, ardaloedd tyfu ffrwythau a llysiau ac ysgubor polyn pren, tŷ crwn, toiledau compost a chawodydd solar.

Un o’r ffyrdd y mae’r tir yn cael ei reoli yw trwy ein diwrnodau gwaith misol.

There are two broad kinds of workdays – project focused and more general maintenance.

Past project focused days have included hedge laying and building the roundhouse.

Mae dau fath o ddiwrnodau gwaith – canolbwyntio ar brosiectau a chynnal a chadw mwy cyffredinol.

Mae diwrnodau prosiect blaenorol wedi cynnwys plygu gwrychoedd ac adeiladu’r tŷ crwn.


Upcoming Workdays

Saturday 13th January 10am-4pm
Saturday 17th February 10am-4pm

Our next few workdays will be general maintenance days.

We will pool our collective ideas and skills to fix what needs fixing and improve the farm’s facilities. The focus is on collective problem solving and enjoying working in company.

These days are a opportunity to meet the group, learn about the farm and find out if you’d like to be a regular member of our friendly team.

Future dates will be sent out in our newsletter and advertised on this website.

All are welcome to attend our volunteer workdays.

Please bring a contribution for a bring and share lunch, work gloves, work boots and/or wellies and any clothing that the weather might need. 

Please let me know if you plan to come 🙂

Mae croeso i bawb fynychu ein diwrnodau gwaith gwirfoddolwyr.

Dewch â chyfraniad ar gyfer cinio, menig gwaith, esgidiau gwaith a/neu welingtons ac unrhyw ddillad y gallai fod eu hangen ar y tywydd.

Cysylltwch â ni i archebu eich lle.

Posted in Diwrnodau Gwaith, Volunteer Workdays | Leave a comment

Open Meadow Morning – Bore Dol Agored

Dydd Sadwrn 1 Gorffennaf, 10am-1pm
Saturaday 1st July, 10am – 1pm

Join us for a tour of the farm’s glorious traditional wildflower meadows. Enjoy the beauty whilst we tell you all about why they are so important and how we manage them. All for Free!

Ymunwch â ni am daith o amgylch dolydd blodau gwyllt traddodiadol y fferm. Yn rhad ac am ddim!

Learn about:

 • The diversity of species that can be found in the meadows, including Yellow Rattle and Butterfly Orchids.
 • How we manage the meadows for diversity and hay, using hand tools including the scythe

Meet members of Dyfed Permaculture Farm over a cuppa.

Dysgwch am:

 • Yr amrywiaeth o rywogaethau sydd i’w cael yn y ddôl, gan gynnwys y Gribell Felen a Thegeirianau Llydanwyrdd.
 • Sut rydym yn rheoli’r dolydd ar gyfer amrywiaeth a chynhyrchiant, gan ddefnyddio offer llaw gan gynnwys y pladur.

Cwrdd a aelodau o Fferm Paramaethu Dyfed dros panned.

Arrivals at 10am
Tea and cake provided!
Optional – bring a picnic to enjoy in the meadow afterwards.

Let us know if you are coming:
michelle_laine@yahoo.co.uk
07813 464990

Posted in Ecology, Events, Hay, Land Management, Scythes | Leave a comment

Solstice Moth Weekend 23rd-24th June

 Join All Year Round for our annual celebration of all things Moth!

Ymunwch Trwy’r Flwyddyn ar gyfer ein dathliad blynyddol o bopeth Gwyfyn!

We will be setting up the moth trap on the night of Friday 23rd June and seeing what we have found on the morning of Saturday 24th June. All lovingly surrounded by friends, campfires, a bring and share feast, chat, games, wildflower labyrinths and all the usual lovely stuff.

Byddwn yn gosod y trap gwyfynod ar nos Gwener Mehefin 23ain ac yn gweld pa rydym wedi darganfod ar fore Sadwrn Mehefin 24ain. Y cyfan wedi’u hamgylchynu’n gariadus gan ffrindiau, tanau gwersyll, gwledd dewch a rhannu, sgwrs, gemau, labyrinth blodau gwyllt a’r holl bethau hyfryd arferol

Those who would like to camp over in the wildflower meadows are welcome; otherwise come back early on Sunday to help identify the moths and release them back into the wide world.

Mae croeso i’r rhai a hoffai wersylla draw yn y dolydd blodau gwylltion; neu dewch yn ôl yn gynnar ddydd Sadwrn i helpu i adnabod y gwyfynod  a’u rhyddhau yn ôl i’r byd eang.

The moths are amazing and beautiful. 
If you have never experienced the hidden wonder of what flies at night you are in for a treat!

Mae’r gwyfynod yn anhygoel ac yn hardd. 
Os nad ydych erioed wedi profi rhyfeddod cudd yr hyn sy’n hedfan yn y nos, rydych chi mewn am wledd!

Cost

£10 Adult / Small Family : £2.50 Child : £20 Family 

The event will be held outdoors around the Trust barn and Roundhouse. (If the forecast is very poor we may postpone.)  Overnight camping is available on site at no extra cost. 
LIMITED PLACES, PLEASE BOOK IN ADVANCE

Outline Timetable 

Friday 23rd June Saturday 24th June 
5pm
Arrivals, campers set up

6.30pm
Bring and share feast. A campfire will be available for cooking if you want

Evening
Campfire, games or craft, walk the wildflower labyrinth

At Dark
Set up the moth trap, probably in Mari Jones

Bed!
9am 
Look in the moth trap! Identify, record and release the moths with the help of Sally Hall

Departures by lunchtime.


Posted in Uncategorized | Leave a comment

WOMEN’S STORYTELLING WEEKEND RETREAT

 WOMEN’S STORYTELLING WEEKEND RETREAT

June 2nd/3rd/4th 2023

Pamela Gaunt professional storyteller, is hosting a WOMEN’S STORYTELLING WEEKEND RETREAT at the Dyfed Permaculture Farm Trust. 

Fri 2nd June 

Arrive and settle in on Fri afternoon, look round the farm, then soup, stories and songs round the flickering campfire.

Sat 3rd June 

Day trip out, sharing transport and petrol costs:

 • Pentre Ifan Dolmen (known as Ceridwen’s womb/ tomb) 
 • Bleeding Yew Trees at Nevern
 • Castell Henllys Celtic Iron Age Fort
 • Ceridwen’s Cauldron on Pembrokeshire coast
 • Cardigan Bay, calling across the estuary from the ancient echoing blessing stone. 

 Evening – Another campfire of our shared stories and reflections on Ceridwen. This could be a public performance if participants wish

Sun 4th June  

Personal quiet journey round Eve’s Garden, including Inanna’s journey to the Underworld . See www.evesgardenonline.com 

Leave early  afternoon 


Cost £75 – covers camping and use of lovely roundhouse and barn.

Two concessionary places of £45 each

Local women who prefer to go home to sleep £30

Email hello@chwedl.org to book a place.  £25 deposit secures your place

Basic vegan meals of hot soup etc will be provided on Fri and Sat eve. Bring your own breakfast, maybe have lunch out. Bring your own tent, or else we can find you one to borrow.

This is a fundraising event towards the Gwobr Esyllt Prize. 

Posted in Events | Leave a comment

Fundamentals of Permaculture

Posted in Courses, Permaculture | Leave a comment

Roundhouse and Cob Volunteer Workday

Roundhouse and Cob Volunteer Workday

April 23rd, 10am – 4pm

Diwrnod Gwaith Gwirfoddolwyr y Tŷ Crwn a’r Clom

Ebrill 23, 10am – 4pm

Come and play with mud!

On our April volunteer day we will be getting the Roundhouse “summer ready”. Tasks include:

* Mixing cob and using it to finish the tops of the walls, gap fill and build cord wood walls around the new door frames
* Frame up for the new doors and install them
* Edge finish the 13-sided floor by installing some rustic skirting.

All are welcome to attend our volunteer workdays. The day is free to attend. Please bring a contribution for a bring and share lunch, work gloves, work boots and/or wellies and any clothing that the weather might need. 

Dewch i chwarae gyda mwd!

Ar ein diwrnod gwirfoddoli ym mis Ebrill byddwn yn paratoi’r Tŷ Crwn ar gyfer yr haf. Mae’r tasgau’n cynnwys:

* Cymysgu clom a’i ddefnyddio i orffen topiau’r waliau, llenwi bylchau ac adeiladu waliau pren cortyn o amgylch y fframiau drysau newydd
* Gwnewch ffrâm ar gyfer y drysau newydd yn eu gosod
* Gorffennwch y llawr 13 ochr trwy osod sgyrtin gwledig

Mae croeso i bawb fynychu ein diwrnodau gwaith gwirfoddolwyr. Mae’r diwrnod yn rhad ac am ddim i’w fynychu. Dewch â chyfraniad ar gyfer cinio, menig gwaith, esgidiau gwaith a/neu welingtons ac unrhyw ddillad y gallai fod eu hangen ar y tywydd.

Roundhouse workdays are generally popular, so BOOKING IS ESSENTIAL. Follow the booking link or get in touch to book your place.

Mae diwrnodau gwaith tŷ crwn yn boblogaidd. MAE ARCHEBU YN HANFODOL. Dilynwch y ddolen archebu neu cysylltwch â ni i archebu eich lle.

Posted in Roundhouse, Volunteer Workdays | Leave a comment