February and March Volunteer Workday – Diwrnod Gwaith Gwirfoddolwyr Chwefror a Mawrth

February and March Volunteer Workday

Diwrnod Gwaith Gwirfoddolwyr Chwefror a Mawrth

Saturday 11th February
Saturday 11th March 
10am-4pm

Dydd Sadwrn Chwefror 11eg
Dydd Sadwrn 11eg Mawrth
10yb-4yp

All are welcome to attend our volunteer workdays.

The days runs from about 10am – 4pm. Workdays are a great opportunity to meet us, learn about the work we do here, socialise, share experiences and enjoy a delicious bring and share lunch!

Depending on numbers attending, weather and what people would like to do we will choose and prioritise tasks from the “to-do” list.

Mae croeso mawr i bawb i’n diwrnodau gwaith gwirfoddol.

Mae’r diwrnodau’n rhedeg o tua 10am – 4pm.

Mae diwrnodau gwaith yn gyfle gwych i gwrdd â ni, dysgu am y gwaith rydyn ni’n ei wneud yma, cymdeithasu, rhannu profiadau a mwynhau cinio blasus dod a rhannu!

Yn dibynnu ar niferoedd, tywydd a beth hoffai pobl ei wneud byddwn yn dewis ac yn blaenoriaethu tasgau o’r rhestr “i-wneud”.

Our Work Day “to-do” list includes:

  • Installing gate posts, a gate and a short length of post and wire fence across one of the grass tracks on the farm. Using sustainably sourced Chestnut posts.
  • Continuing with the “boot room” porch on the barn kitchen.
  • Finishing the shelter for the Kiwi that grows up the front of the barn
  • Planning doors for the front of the Round House

If you plan to come, please get in touch and let me know, in case we have to cancel because of bad weather.

The day is free to attend. Please bring a contribution for a bring and share lunch, work gloves, work boots and/or wellies and any clothing that the weather might need.

Mae ein rhestr “i-wneud” yn cynnwys:

  • Gosod pyst giat, gât a darn byr o ffens postyn a gwifren ar draws un o’r traciau gwair ar y fferm.
  • Gan barhau gyda’r porth “ystafell esgidiau” ar gegin yr ysgubor.
  • Gorffen y lloches ar gyfer y Kiwi sy’n tyfu i fyny blaen yr ysgubor.
  • Cynllunio drysau ar gyfer blaen y Ty Crwn

Os ydych yn dod, rhowch wybod i ni, rhag ofn i ni orfod canslo oherwydd tywydd gwael

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Dewch â dysgl i’w rannu ar gyfer cinio a dillad gwaith addas.

This entry was posted in Volunteer Workdays. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *